Klantenservice:
Contact
Over ons
Algemene voorwaarden
Privacyverklaring (AVG)

Waarom ons?
Professioneel taxatierapport
Snelle service en levering
Al meer dan 10 jaar ervaring

Klantervaringen:
"Ik had heel snel, een uitgebreid taxatierapport nodig ..."
Zarayda

"We hadden redelijk nieuwe meubels en dan kom je ..."
Rick Slagterveld

"Door hele vervelende omstandigheden ben ik in een ..."
Peter
Contactgegevens:
Boedeltaxateurs
Laagveen 16
2544 RZ Den Haag

Tel: 070-3080100 / 06-
28753601
Email: info@boedeltaxateurs.nl

Openingstijden: ma-vr 9.00-17.30 uur

KvK nummer: 61296635
BTW nummer: NL001710891 B28

© Boedeltaxateurs 2022. All Rights Reserved.
Boedeltaxateurs Nederland wordt verder aangeduid als “Boedeltaxateurs” en degene voor wie Boedeltaxateurs een dienst uitvoert wordt verder aangeduid als “opdrachtgever”. De diensten die door Boedeltaxateurs voor de opdrachtgever worden uitgevoerd, gelden als opdracht, als nader omschreven in titel 7 boek 7 Burgerlijk Wetboek (BW).

Artikel 1: dienstverlening

1. Boedeltaxateurs levert diensten op het gebied van taxaties met betrekking tot boedels (lees: het geheel van iemand zijn roerende goederen, zoals meubels; inboedel).
2. De algemene voorwaarden zoals hier omschreven worden geacht deel uit te maken van iedere overeenkomst tussen opdrachtgever en Boedeltaxateurs, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. Deze voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst aan de opdrachtgever ter hand gesteld en deze wordt geacht daarmee bekend te zijn.
3. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Boedeltaxateurs en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 2: opdrachten
1. Opdrachten kunnen mondeling en schriftelijk worden aangegaan en worden indien gewenst schriftelijk bevestigd aan de opdrachtgever door Boedeltaxateurs. Deze bevestiging is bepalend voor de inhoud van de opdracht.
2. Boedeltaxateurs zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft Boedeltaxateurs het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, tenzij de opdrachtgever zulks uitdrukkelijk heeft uitgesloten. Indien deze werkzaamheden voor rekening van de opdrachtgever geschieden, dient Boedeltaxateurs voorafgaand schriftelijk toestemming te vragen aan de opdrachtgever.
4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, nodig in het kader van de uitvoering van de opdracht - al dan niet op verzoek van Boedeltaxateurs of redelijkerwijze voorzienbaar voor de opdrachtgever - , tijdig aan Boedeltaxateurs worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig aan Boedeltaxateurs zijn verstrekt heeft Boedeltaxateurs het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
5. Boedeltaxateurs is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens cq. informatie, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Boedeltaxateurs kenbaar behoorde te zijn.
6. Indien blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is dat Boedeltaxateurs de inhoud van de opdracht wijzigt/aanvult, zal Boedeltaxateurs daarover nader in overleg treden met de opdrachtgever. Wijziging/aanvulling kan van invloed zijn op de overeengekomen vergoeding, doch niet voordat de opdrachtgever met de wijziging/aanvulling heeft ingestemd.

Artikel 3: honorarium en betaling
1. Voor de diensten van Boedeltaxateurs, als omschreven op haar website: www.boedeltaxateurs.nl, gelden vaste tarieven, welke inclusief BTW zijn, en welke op aanvraag beschikbaar worden gesteld.
2. Adviezen en dienstverlening die buiten de in artikel 3 lid 1 genoemde diensten vallen, worden getarifeerd volgens een vast uurtarief inclusief BTW, welke op aanvraag beschikbaar wordt gesteld.
3. Het tarief geldend op de dag van de in artikel 2 lid 1 van deze voorwaarden genoemde bevestiging zijn bepalend voor de betreffende opdracht.
4. Alle bedragen luiden in Europese euro, inclusief de verschuldigde omzetbelasting (BTW), voor zover van toepassing.
5. Facturering van alle Boedeltaxateurs diensten vindt na de opname van de boedel van opdrachtgever en voorafgaand aan de verstrekking van het rapport aan opdrachtgever plaats. Voor betaling geldt een termijn van 14 dagen na dagtekening factuur. Betaling geschiedt op een door Boedeltaxateurs  te noemen bankrekening.
6. Boedeltaxateurs zal na volledige betaling door opdrachtgever van het verschuldigde factuurbedrag overgaan tot verstrekking van het rapport.
7. Bij overschrijding van de betalingstermijn zoals vermeld in artikel 3 lid 5 zal over het factuurbedrag een rente in rekening worden gebracht vanaf de vervaldatum van de factuur die overeenkomt met de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW. Daarnaast is Boedeltaxateurs bij overschrijding van de betalingstermijn bevoegd haar werkzaamheden op te schorten in overeenstemming met artikel 7 van deze voorwaarden.
8. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van de door opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde bedragen, zijn voor rekening van de opdrachtgever; deze bedragen tenminste 10% van het verschuldigde bedrag en zullen minimaal 100 euro bedragen.
9. Afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren kosteloos worden geannuleerd. Wanneer afspraken 24 of korter van tevoren worden afgezegd, is Boedeltaxateurs gerechtigd de kosten van de gereserveerde tijd plus eventuele reistijd in rekening te brengen.

Artikel 4: vertrouwelijkheid
1. Boedeltaxateurs behandelt alle verkregen informatie van de opdrachtgever met discretie en betracht geheimhouding dienaangaande, tenzij schriftelijk met opdrachtgever anders is overeengekomen.
2. Opdrachtgever geeft Boedeltaxateurs toestemming om de verkregen informatie beschikbaar te stellen aan door Boedeltaxateurs in te schakelen deskundigen op deelterreinen met het oog op integrale advisering, uiteraard eveneens onder geheimhoudingsplicht.

Artikel 5: competentie
1. Boedeltaxateurs verklaart dat haar adviseurs en de adviseurs waarmee zij samenwerkt, competent zijn op hun betreffende deelterreinen en zij de zorg van een goed opdrachtnemer in acht zullen nemen.

Artikel 6: reclames
1. Reclames over door Boedeltaxateurs, of over door Boedeltaxateurs ingeschakelde derden, verrichtte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 7 dagen na constatering, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende opdracht schriftelijk te worden gemeld aan Boedeltaxateurs  onder gedetailleerde opgave van redenen.
2. Indien een reclame gegrond is, zal Boedeltaxateurs de werkzaamheden alsnog - voor haar rekening - verrichten, tenzij de opdrachtgever schriftelijk kenbaar maakt daar geen gebruik van te willen maken. In dat geval dienen partijen nader overleg te voeren over een passende oplossing, rekening houdend met de aard van de reclame.

Artikel 7: opschorting & ontbinding
1. Boedeltaxateurs is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de opdracht te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de opdracht niet of niet volledig of tijdig nakomt, ook niet nadat deze ter zake in gebreke is gesteld en niet alsnog binnen een redelijke termijn de verplichtingen nakomt.
2. Voorts is Boedeltaxateurs bevoegd de opdracht te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de opdracht onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer van Boedeltaxateurs gevergd kan worden, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de opdracht in redelijkheid niet mag worden verwacht.

Artikel 8: opzegging
1. Beide partijen kunnen de opdracht te allen tijde schriftelijk opzeggen met inachtneming van tenminste 3 (drie) werkdagen.
2. Indien de opdracht tussentijds door opdrachtgever wordt opgezegd, heeft Boedeltaxateurs recht op vergoeding van de door haar geleden schade, welke maximaal de voor de opdracht overeengekomen vergoeding bedraagt, tenzij de opzegging aan Boedeltaxateurs is te wijten.
3. Indien de opdracht tussentijds wordt opgezegd door Boedeltaxateurs, zal Boedeltaxateurs  in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden, indien en voor zover mogelijk, aan derden, tenzij zulks redelijkerwijze niet van Boedeltaxateurs gevraagd kan worden.
4. Indien deze overdracht van de werkzaamheden voor Boedeltaxateurs extra kosten met zich meebrengt, worden deze kosten aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 9: aansprakelijkheid

1. Boedeltaxateurs sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit als gevolg van haar dienstverlening.

Artikel 10: geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de verkregen informatie.
2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, een partij gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en deze partij zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is deze partij niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling aan de andere partij en is de andere partij niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade hierdoor ontstaan.

Artikel 11: geschillen & Toepasselijk recht

1. In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten en/of rechtshandelingen, zullen partijen trachten deze in eerste instantie op te lossen middels goed onderling overleg.
2. Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen middels goed onderling overleg, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag.
3. Op elke opdracht tussen Boedeltaxateurs en de opdrachtgever en alle daaruit voortvloeiende rechtshandelingen en/of geschillen is Nederlands recht van toepassing.

Laatste wijziging: 1-6-2021
Algemene voorwaarden
Snel een overzichtelijk, betrouwbaar taxatierapport
voor al uw meubels!